ISO 9001

מתאריך: 12.11.2010
Bookmark and Share

ISO 9001

                                          ניהול איכות-ISO 9001

 ת"י ISO 9001 הינו תקן בין-לאומי המגדיר דרישות לניהול מערכת איכות.
עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון:
  1. מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות.
  2. חותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצאות יישום אפקטיבי של מערכת האיכות בארגון,מיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה (CONFORMITY) לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות.

ת"י ISO 9001 מתאים לכל סוגי הארגונים, ללא תלות בסוג וגודל העיסוק ולכל סוגי המוצרים והשירותים.
על הארגון להגדיר את התהליכים שיאפשרו עמידה בדרישות וצפיות הלקוח,לאורך זמן.
התקן מתבסס על שמונה עקרונות איכות ובהם:קבלת החלטות על סמך עובדות, מנהיגות, שיפור מתמיד, ועוד.
ארגונים רבים דורשים מספקיהם עמידה בדרישות התקן כתנאי להעסקתם.
נכון לסוף שנת 2008 , הותעדו כמיליון ארגונים בכל העולם לפי תקן זה.
צור קשר